Godło

SZKOŁA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
GRONO PEDAGOGICZNE
KLASY
NASZE SUKCESY
DLA RODZICA
DLA UCZNIA

RODO
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

EDUKACJA
BIBLIOTEKA
PRACOWNIE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PO LEKCJACH
PEDAGOG SZKOLNY

EGZAMINY
EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN MATURALNY

REKRUTACJA
OFERTA
REGULAMIN
NABÓR
REGULAMIN BS II S
PLAKAT
ULOTKA
PLAKAT 2
FILMY

WOLONTARIAT
KREW ŻYCIA
KLUB WOLONTARIATU
AKCJE SPOŁECZNE
EKOLOGIA

KONKURSY
LOGIK
KULTURIADA
OMNIBUS 
KARAOKE
PRZEGLĄD PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ 
FOTOGRAF
KONKURSY SZKOLNE

INNE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
MECHANIK  
ZESPÓŁ MUZYCZNY
TANIEC
RADIOWĘZEŁ  
SPORT
ZDROWIE
LINKI
ZFŚS

BIP

swdz

Katolickie Radio 

programowanie

 

MECHANIK

ZSP NR 2
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 41
tel./fax: 84  6396028
e-mail: zsp-2@wp.pl

ARCHIWUM więcej

Fundusze Europejskie

Unia Europejska

Bacalarus

OTTO

cyfrowobezpieczni

100lat


95 LAT


KLASA WOJSKOWA


SYMULATOR JAZDY SAMOCHODEM
I SIŁOWNIA


ZESPÓŁ MUZYCZNY


RADIOWĘZEŁ


NAUKA TAŃCA


DNI MOTORYZACJI


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI


DZIEŃ ZIEMNIAKA

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

AKTUALNOŚCI
ROK SZKOLNY 2020/2021
YouTubefacebookMOODLE
projekty100latDZIENNIK
INSTAGRAM
 
ZDALNA SZKOŁA
 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY DO UDZIAŁU W AKCJI

25 września mamy okazję zrobić coś dobrego dla dzieci z Chorobą Nowotworową dlatego gorąco zapraszamy wszystkich uczniów i pracowników szkoły do udziału w ogólnopolskiej akcji.

Telefon, para szpilek i odrobina kreatywności – tyle wystarczy by pomóc.

To banalnie proste:
·  Wskocz w wysokie obcasy i zrób sobie w nich zdjęcie. Możesz też zrobić fotkę samym butom!!!
·  25.09 opublikuj zdjęcie jako post na Instagramie lub Facebooku z hasztagiem  #DzienSzpilek
·  Za każdą fotkę Moliera2 i inni partnerzy akcji  przekażą 2 zł na rzecz małych pacjentów  Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei.

W ubiegłym roku w ten sposób zebrano 30 000 zł.

W tym roku pomożemy pobić ten rekord.

Pomaganie nigdy nie było tak proste!

DZIEŃ SZPILEK
 
Akcja Sprzątanie Świata

Akcja sprzątanie świata to międzynarodowa kampania, która wywodzi się z Australii.

Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku. Od 1994 roku w sprzątaniu świata bierze udział także Polska. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W  Zamościu do akcji włączyło się w tym roku Stowarzyszenie Lokalnie i Globalnie, które zaopatrzyło młodzież w worki, rękawiczki i gadżety.       

Temat tegorocznej edycji to „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję!”  Nasza szkoła również włączyła sie do akcji sprzątając teren wokół szkoły. Mamy nadzieję, że efekty naszych działań będą widoczne przez dłuższy czas.

Wystarczy  NIE ŚMIECIĆ !!!

Sprzątanie Świata 2020
 

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW   KLAS    I
7.09. 2020 r. (poniedziałek) godz. 16.30

więcej

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW   KLAS    II
7.09. 2020 r. (poniedziałek) godz. 15.30

więcej

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW   KLAS    III
8.09.2020 r. (wtorek) godz. 15.30

więcej

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW   KLAS   IV
8.09.2020 r. (wtorek) godz. 16.30

więcej

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Zamościu odbędzie się wg harmonogramu:

godz. 9.00

uczniowie klas I gromadzą się na placu szkolnym przy Sali gimnastycznej (przy ładnej pogodzie) lub w sali gimnastycznej. Po spotkaniu z dyrekcją szkoły uczniowie udadzą się z wychowawcami do wyznaczonych sal.

1b – sala nr 10

1A – sala nr 11

1D – sala nr 17

Uczniowie klas starszych przybywają do szkoły na godziny wskazane  niżej i udają się bezpośrednio do wyznaczonych klas na spotkanie z wychowawcami.

Godz. 8.30

2AG – sala nr 3

2AP – sala nr 20

2FP – sala nr 15

3D – sala nr 13

4E – sala nr 7

Godz. 9.30

2DG – sala nr 2

2DP – sala nr 14

3A – sala nr 6

4G – sala nr 4

2bg – sala nr 19

Godz.10.00

2FG – sala nr 5

3E – sala nr 18

4D – sala nr 13

2bp – sala nr 16

3b – sala nr 1

Do szkoły przybywamy na wyznaczoną godzinę, nie grupujemy się, zachowujemy dystans, a na placu szkolnym do chwili wejścia do klasy obowiązuje zasłanianie ust i nosa. Przed wejściem do każdego budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

 
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIA, W TYM PROGRAMY STYPENDIALNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Programy stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych

W dniach od 1 do 18 września 2020 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendialnego ,,Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2020-2021 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkołach zawodowych - branżowych szkołach zawodowych i technikach. Zakłada on przyznanie 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 400 zł miesięcznie. Szczegółowe informacje dotyczące programu, regulaminu i wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia”. W sprawie informacji można kontaktować się z pedagogiem szkolnym p. Anetą Antczak.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

Rządowym programem pomocy uczniom w 2020 r. objęci zostaną uczniowie:
1. słabowidzący, 2. niesłyszący, 3. słabosłyszący, 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej –
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wyprawka Szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych:

- z zakresu kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia, klasy I i II pięcioletniego technikum, klas II - IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych
w pięcioletnim technikum;

-  do kształcenia w zawodach dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;

-  pomocą w formie dofinansowania  zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum, klasy II dotychczasowego  czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosić będzie:

- dla uczniów uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia - do kwoty 390 zł;

- dla uczniów uczęszczających do technikum -  do kwoty 445 zł.

Pomoc  jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek jest do pobrania u pedagoga szkolnego, który również udziela informacji na temat szczegółowych warunków programu.

W przypadku zakupów indywidualnych, dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego: śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących; ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu; nagła lub nieuleczalna choroba ucznia  lub rodzica; klęska żywiołowa; pożar, włamanie lub zalanie mieszkania; utrata pracy przez rodziców; inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia i utrudniające naukę. Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

WNIOSEK więcej

Szczegółowych informacji w sprawie zasiłku szkolnego udziela pedagog szkolny p. Aneta Antczak.

Stypendium szkolne
Do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawnieni są uczniowie, którzy znajdują się  w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie, tj.  528 zł (netto) i poniżej tej kwoty. Uczniowie, którzy mieszkają w Zamościu składają wnioski wraz z załącznikami w szkole do dn. 15 września 2020 r. Po tym terminie bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

-  stypendium szkolne 2020 - informacja więcej

-  wniosek stypendium socjalne więcej

-  oświadczenie do stypendiów o dochodach więcej

-  oświadczenie do stypendiów działalność gospodarcza więcej

-  wniosek do US zaświadczenie więcej

-  procedura dotycząca stypendiów więcej

-  klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych więcej

 

100 lat

 
RANKING KLAS 2019/2020
MYCIE RĄK
OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021 
 
NABÓR ELEKTRONICZNY
Terminy rekrutacji do Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Zamościu

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiany
od 31 lipca
2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
12 sierpnia
  2020 r.

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
od 15 czerwca 2020 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty i zaświadczeń lekarskich, jeśli nie zostały one złożone wcześniej
od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

Szczegóły rekrutacji w REGULAMINIE

BADANIE LEKARSKIE

Uczeń – kandydat do szkoły na badania umawia się telefonicznie w Przychodni Medycyny Pracy w Zamościu, ul. Zagłoby 8 tel. (84) 639 34 08 lub w innej Przychodni Medycyny Pracy.

Uczeń na badania zabiera ze sobą:
- skierowanie na badania wypełnione przez szkołę do której złożył podanie (dotyczy technikum i branżowej szkoły I stopnia) - skierowania na badania będą wypisywane przez sekretarza szkoły od 15 czerwca 2020 roku po wcześniejszym złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły;

- kartę badania podmiotowego – powinna zostać wypełniona przez ucznia wcześniej i podpisana przez ucznia lub ucznia i rodzica/prawnego opiekuna jeżeli uczeń nie ukończył 16 roku życia; karta "badanie podmiotowe" plik PDF

- ankietę epidemiologiczną – wypełnianą przez ucznia w dniu badania. karta "ankieta epidemiologiczna" plik PDF

Ponadto uczeń/kandydat na ucznia zabiera ze sobą do przychodni:
-
maseczkę,
- dowód tożsamości – legitymację szkolną lub dowód osobisty,
- kartę informacyjną ze szpitala lub przychodni specjalistycznej, jeżeli korzystał z takiego leczenia,
- dodatkowe wyniki badań, jeżeli je posiada,
- okulary, jeżeli je nosi.

Uczniowie do
16 roku życia zobowiązani są zgłaszać się na badanie z rodzicem lub prawnym opiekunem.

 
NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2

na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia

na rok szkolny 2020/2021

WNIOSEK
o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Zamościu

gryczak
 
PODZIĘKOWANIE  

Społeczność Szkoły, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie serdecznie dziękują za współpracę wszystkim Przyjaciołom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu, sponsorom, fundatorom nagród i patronom medialnym. Wyrażamy nadzieję na owocną współpracę w bieżącym roku szkolnym, do której już dzisiaj zapraszamy. 

FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY
PANAS TRANSPORT
AUTO - POMOC Wiesław Romańczuk
TRANS - MAN Małgorzata Bojar, Krzysztof Bojar
ZAM-ZŁOM Daniel Kot
WORD w Zamościu – Dyrektor Pan Janusz Szatkowski
ENERGOZAM (Opel)
EURO- CAR Sp. z o. o. (Renault)
ĆWIK HENRYK PIEKARNIA
CUKIERNIA FABJAN
GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA
PIEKARNIA ŁEPIK 
MARS DYSTRYBUCJA Sp. z o. o.
SMAKOŁYK PPH SKRZYPCZUK
CIASTKARNIA PALUSZYŃSKI - Tomaszów Lubelski
JUTRZENKA - PIEKARNIA
ZAKŁAD CUKIERNICZY B. i Z. KOWAL
POEZJA SMAKU
KORNET  Sp. z o.o. Zamość 
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH BACALARUS 

PATRONAT MEDIALNY
ROZTOCZE.NET

TELEWIZJA INTERNETOWA ZAMOŚĆ
ZAMOJSKA TELEWIZJA KABLOWA
RADIO ESKA
KRONIKA TYGODNIA
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

 
NASZA SZKOŁA  
Jesteśmy szkołą publiczną. Oferujemy bezpłatną naukę na wysokim poziomie w technikum i branżowej szkole oraz wysoką zdawalność  zewnętrznych egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego. Zaletą naszej szkoły jest łączenie tradycji z nowoczesnością. Wychodzimy  naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i proponujemy naukę w zawodach atrakcyjnych dla młodego człowieka i poszukiwanych na rynku pracy. Przygotowujemy do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. O wysoki poziom nauczania, co jest niewątpliwe zaletą naszej szkoły, dbają kompetentni i doświadczeni nauczyciele, będący też egzaminatorami egzaminów zewnętrznych. Nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego, które znajduje się na terenie naszej szkoły. Zapewniamy praktykę zawodową  w firmach i  zakładach pracy na terenie Zamościa, w placówkach, z którymi współpracujemy z powodzeniem od wielu lat. Nasi uczniowie mają do dyspozycji doskonale wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu i przedmiotów ogólnokształcących. Proponujemy dodatkową matematykę i cztery języki obce do wyboru. Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszej młodzieży. Polecamy zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę w Bursie Międzyszkolnej nr 2 na terenie naszej placówki. Zależy nam na rozwoju zainteresowań każdego ucznia, przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.  
Kandydacie, Drodzy Rodzice, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, by  zapewnić młodzieży nauczanie w proponowanych zawodach na wysokim poziomie, gwarantującym sukces na zewnętrznych egzaminach, rynku pracy i w dalszej edukacji.
 
 
OFERUJEMY: 
CZTERY JĘZYKI: J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI, J. ROSYJSKI, J. FRANCUSKI  
KURS NA PRAWO JAZDY KAT. B ZA DARMO!

w BS - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, KIEROWCA MECHANIK
oraz w TECHNIKUM - TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
ZDJĘCIE REKLAMOWE 
TYLKO U NAS:
BEZPŁATNA NAUKA DO GODZ. 14.50, ŚWIETNI NAUCZYCIELE, CIEKAWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, NOWOCZESNE PRACOWNIE, BEZPIECZEŃSTWO - MONITORING, OPIEKA MEDYCZNA, ZAKWATEROWANIE W BURSIE NR 2, ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W CKP, ZAPEWNIAMY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ -
SPRAWDŹ NAS
 
ZDJĘCIE REKLAMOWE 
    2017 ZSP Nr 2 w Zamościu
    Wszelkie Prawa Zastrzeżone
 

    

Aktualności      Dla Rodzica      Dla Ucznia      Oferta Edukacyjna      Po Lekcjach