SZKOŁA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
GRONO PEDAGOGICZNE
KLASY
NASZE SUKCESY
DLA RODZICA
DLA UCZNIA

EDUKACJA
BIBLIOTEKA
PRACOWNIE
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
PO LEKCJACH
PEDAGOG SZKOLNY

EGZAMINY
EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN MATURALNY

REKRUTACJA
OFERTA
REGULAMIN
NABÓR
PLAKAT
ULOTKA
PLAKAT 2
FILMY

WOLONTARIAT
KREW ŻYCIA
KLUB WOLONTARIATU
AKCJE SPOŁECZNE
EKOLOGIA

KONKURSY
LOGIK
KULTURIADA
OMNIBUS 
KARAOKE
PRZEGLĄD PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ 
FOTOGRAF
KONKURSY SZKOLNE

INNE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
MECHANIK  
ZESPÓŁ MUZYCZNY
TANIEC
RADIOWĘZEŁ  
SPORT
ZDROWIE
LINKI


 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

MECHANIK

ZSP NR 2
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 41
tel./fax: 84  6396028
e-mail: zsp-2@wp.pl

ARCHIWUM  więcej


 DNI MOTORYZACJI


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI


DZIEŃ ZIEMNIAKA

 

 

Pliki do pobrania:
· PODRĘCZNIKI
· PLAN LEKCJI
· KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
· STATUT SZKOŁY
· REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO
· WYKAZ WYCHOWAWCÓW KLAS
· PODZIAŁ KLAS NA ZAWODY
· TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
· RADY PEDAGOGICZNE
·
KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO
· ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
· ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA MATURZYSTÓW
·
DODATKOWE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW
· TERMINY SPOTKAŃ NAUCZYCIELI Z RODZICAMI
· DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
· PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY

· WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
· WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

· REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE PANDEMII

· REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA 


WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW PROSZĘ WPŁACAĆ NA KONTO
Konto Rady Rodziców
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 95 1090 2590 0000 0001 2365 9610
 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
Zim
owa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe 1 - 14 lutego 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
1 - 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin maturalny od 4 maja 2021 r.
 

Egzaminy zawodowe od 11.01.2021 r. oraz od 21.06.2021 r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 30 kwietnia 2021 r.
Zakończenie zajęć w klasach trzecich BS I STOPNIA 25 czerwca 2021 r.
 
Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
 
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIA, W TYM PROGRAMY STYPENDIALNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Programy stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych

W dniach od 1 do 18 września 2020 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendialnego ,,Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2020-2021 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkołach zawodowych - branżowych szkołach zawodowych i technikach. Zakłada on przyznanie 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 400 zł miesięcznie. Szczegółowe informacje dotyczące programu, regulaminu i wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia”. W sprawie informacji można kontaktować się z pedagogiem szkolnym p. Anetą Antczak.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

Rządowym programem pomocy uczniom w 2020 r. objęci zostaną uczniowie:
1. słabowidzący, 2. niesłyszący, 3. słabosłyszący, 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej –
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wyprawka Szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych:

- z zakresu kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia, klasy I i II pięcioletniego technikum, klas II - IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych
w pięcioletnim technikum;

-  do kształcenia w zawodach dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;

-  pomocą w formie dofinansowania  zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum, klasy II dotychczasowego  czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosić będzie:

- dla uczniów uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia - do kwoty 390 zł;

- dla uczniów uczęszczających do technikum -  do kwoty 445 zł.

Pomoc  jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek jest do pobrania u pedagoga szkolnego, który również udziela informacji na temat szczegółowych warunków programu.

W przypadku zakupów indywidualnych, dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego: śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących; ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu; nagła lub nieuleczalna choroba ucznia  lub rodzica; klęska żywiołowa; pożar, włamanie lub zalanie mieszkania; utrata pracy przez rodziców; inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia i utrudniające naukę. Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

WNIOSEK więcej

Szczegółowych informacji w sprawie zasiłku szkolnego udziela pedagog szkolny p. Aneta Antczak.

Stypendium szkolne
Do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawnieni są uczniowie, którzy znajdują się  w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie, tj.  528 zł (netto) i poniżej tej kwoty. Uczniowie, którzy mieszkają w Zamościu składają wnioski wraz z załącznikami w szkole do dn. 15 września 2020 r. Po tym terminie bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

-  stypendium szkolne 2020 - informacja więcej

-  wniosek stypendium socjalne więcej

-  oświadczenie do stypendiów o dochodach więcej

-  oświadczenie do stypendiów działalność gospodarcza więcej

-  wniosek do US zaświadczenie więcej

-  procedura dotycząca stypendiów więcej

-  klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych więcej

 

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA UCZNIÓW
GDZIE ZGŁOSIĆ SZKODĘ 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW 
 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących VAT w szkołach i placówkach oświatowych informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. wszelkich opłat za sporządzanie odpisów lub duplikatów legitymacji czy świadectw dokonywać należy na konto szkoły:

51 1020 5356 0000 1902 0059 9068

Sporządzony dokument może zostać wydany dopiero po wpłaceniu środków na konto.

 

LOGO SZKOŁY

LOGO OD ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 
 


HYMN SZKOŁY

Nasza szkoła ma wielkie tradycje
kształci młodzież i uczy zawodu.
Pedagodzy nas darzą przyjaźnią
bezpiecznie czas tu upływa.

            Ref.     Bo Kościuszko wskazuje jak
                        prawdziwym Polakiem być.
                        To szkoły naszej cel
                        zawód nam dać
                        nauczyć mądrze żyć.

Dyplomy mistrzów techniki
zdobią gabloty naszej szkoły.
Sportowe trofea zdobywać
potrafi też szkolna drużyna.

            Ref.

Tu poznasz zawód kucharza
spawacza, tokarza, szlifierza.
Tu spełnią się twoje marzenia
a zawód zapewni karierę.

Ref.


Słowa Maria Duławska    
Muzyka Krzysztof Mróz

SZTANDAR SZKOŁY
POCZET SZTANDAROWY

PATRON SZKOŁY
Tadeusz Kościuszko
1746–1817, generał wojsk amerykańskich i polskich, wódz powstania kościuszkowskiego 1794; uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1776–83, odznaczył się zwłaszcza przy oblężeniu Saratogi; w powstaniu Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych, zwyciężył pod Racławicami; po klęsce pod Maciejowicami więziony w Petersburgu, następnie na emigracji w Paryżu i Szwajcarii.

 

    2017 ZSP Nr 2 w Zamościu
    Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Aktualności      Dla Rodzica      Dla Ucznia      Oferta Edukacyjna      Po Lekcjach